دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


ارتباطات بین المللی را شرح دهید ؟جریانهای ارتباطی است که به مرزهای سیاسی وجغرافیایی محدود نمیشه وفرایند ارتباط رادر سطح

1-تاریخچه ارتباط بین الملل را شرح هید ؟ سیرتاریخی این پدیده را با انتشار اخبار درمطبوعات وسرآغاز نقش ارتباط جمعی در روابط بین الملل وشکل گیری ارتباط بین الملل دانست درسال 1620 اخبار واطلاعات سرزمین های دوردرنشریت چاپ شد ودولتهای اروپایی از راه انتشار ونظارت براین اخبار ومقالات به ترویج سمت وسوی سیاست های خود پرداختند.

2-              ماهیت ارتباط بین الملل را بنویسید ؟ ارتباط بین الملل انقلابی جهانی بشمار میرود که با کمرنگ نمودن مرزهای ملی وتقویت هویت جهانی وفرهنگ بین المللی انجامیده است .اینگونه از ارتباطات که یک فراگرد بین المللی به شمار میرور به مرزهای سیاسی وعرصه های جغرافیایی وسیستمهای اقتصادی محصور نشده وحرکت وترافیک اطلاعات عقاید وارزشها را در سطح جامعه بین المللی در برمی گیرد.

3-کارکردهای بین الملل را نام برده ویکی را شرح دهید ؟ 1- اقناء افکار عمومی وتوجیح سیاستها 2- وسیله ای در مسیر جهانی شدن 3- دسترسی اسان به اطلاعات وارتباطات در عرصه بین الملل نقش مهمی را ایفا می کند .کشورها سعی می کنند با ابزار رسانه ای  وارتباطی بین المللی بر اقناء افکار عمومی وتوجیح سیاستهای خارجی پرداخته واهداف ملی خودرا در صحنه بین الملل دنبال کند وجایگاه خود را ارتقاء دهند

4-اجزاء تشکیل دهنده بین الملل را نام برده ویکی را توضیح دهید؟ 1- خبر گزاریهای بین المللی 2- رسانه های ملی ومحلی 3- رسانه های منطقه ای

رسانه ملی ومحلی : در سطح یک کشور فعالیت می کنند اعم خبرگزاریهای مطبوعاتی رادیو وتلویزیون

5-              روابط بین الملل را شرح دهید؟ اصطلاح روابط بین الملل مجموعه اقدامات وکنشهای متقابل واحدهای حکومتی ونیز نهادهای غیر دولتی وهمچنین روندهای سیاسی میان ملتها اطلاق می شود

6-تفاوت روابط بین الملل با ارتباط بین الملل را نام برده ویکی را شرح دهید؟ 1- قدرت 2- بازیگران 3-امنیت 4- درروابط بین الملل ماهیت فعالیتها 5- شکل اجرایی فعالیتها- بازیگران: در عرصه روابط بین الملل بازیگران اصلی دولتها هستنداما در عرصه ارتباطات نه تنها بازیگران دولتها بلکه احزاب سازمانها ،نهادها،وحتی نخبگان جهانی موثر هستند

7-              لیبرالیسم را شرح دهیدوگزاره های آن را نام ببرید؟ اندیشه لیبرالیسم از اواخر قرن هفدهم پدید امداما با دخالت حکومت در اقتصاد وسلطه فکری کلیسا یه مقابله برخواست واساس ان آزادی فرد است ..در اواخر قرن هیجدهم وقایعی را رخ داد که دوره نوین را درسیاست واقتصاد در پی داشت . گزاره ها 1- حفظ گسترش صلح 2- دولت بازیگر اصلی 3- در روابط بین الملل اولویت به مسائل غیر نظامی میدهند.

8-دیدگاه لیبرالیسم نسبت به جنگ وصلح چیست  ؟ 1- جنگ معرف بدترین چهره از نظام بین المللی است 2- برای از بین بردن جنگ تلاش فراتراز سطح ملی لازم است 3- خواست انترناسیونالیسم های لیبرال رسیدن به یک صلح همیشگی بود 4- جامعه بین الملل میبایست در راستای حذف نهادهای جنگ خیز اقدام کند

9-     نئولیبرالیسم راتعریف کنید ؟ در دیدگاه نئو ایبرالیسم مسائل اقتصادی سیاسی بسیار اهمیت دارد وبر بازار آزادودولت نیرومند تاکید میکند واز جنگ اجتناب میکند

10- رئالیسم یا واقع کرا ییدر ارسه بین الملل را شرح داده گزارها را نام برده یکی را توضیح دهید ؟ واقع گرایی که کاه بصورت مکتب اندیشه سیاست وقدرت ازآن یاد می شود بمدت طولانی بعنوان پارادایم حاکم در مطالعه سیاست بین الملل موردتوجه قرار گرفته است ودرشکل کلاسیک دراثر جنگهای پلوپنزی در 27 قرن پیش منعکس شده است . گزاره ها = 1-دولت گرایی 2- بقا 3- خودیاری . بقا = هدف همه دولتها بقا است . این برترین نفع ملی است که همه رهبران سیاسی باید به آن احترام گذاشته واهداف دیگر در درجه دوم قرار دارد

11-             تاریخچه مختصری از ارتباط ماهواره ای وماهواره ها را بنویسید ؟ درسال 1957 پرتاب اسپوتسنگ مسابقه فضایی وتلاش آریکا برای رسیدن به شوروی رابدنبال داشت این ماهوارهکه فقط علائم رادیوئی به زمین می فرستاد وبدون اجازه از مرزها عبور میکرد فقط سه هفته در فضا ماند تااینکه در سال 1965 اولین ماهواره تجاری مربوط به سازمان بین المللی ماهواره های مخابراتی بنام ارلی برد بمعنای نخستین پرنده توسط ناسا به فضا پرتاب شد .که کانال ماهواره ای آمریکای شمالی واروپای غربی را برقرار نمود

12- بیستمین کنفرانس گروهی یونسکو واحداف آن را بنویسید ؟ درپائیز 1978 اعلامیه ای بدین شرح بتصویب رسید 1- کمک به آرمان کشورهای درحال توسعه برای ایجاد نظم جهانی اطلاعات وارتباطات . 2- آزادی بیان وعقیده بعنوان جزئیاز حقوق بشر 3- دستیابی همگانی  به منابع خبری وبرخورداری روزنامه نگاران از آزادی در اطلاع رسانی 4- کمک نهاد های خبری به تحکیم صلح ورساندن صدای کسانی که نمی توانند عقاید خود را بیان نمایند . اهداف = تحکیم صلح وروابط بین النلل مبارزه علیه نژاد پرستی مبارزه علیه تحریک به جنگ از طریق وسایل ارتباط جمعی استقرار نظم جدید اطلاعاتی جهت برابری بین کشورهای جهان سوم وکشورهای پیشرفته میشود

13- اقدامات بین المللی درزمینه آزادی ارتباط جمعی را شرح دهید ؟ از اواسط قرن 19 باگستر مطبوعات وتاسیس خبر گزاری بین المللی وضع قوانین برای تامین آزادیهای مطبوعات وتاسیس انجمنهای بین المللی لازم مرده شد تا ضمن دفاع از آزادی مطبوعات سوء تفاهمهای بین المللی نیز رفع شده وبا اطلاعات نادرست از مبارزه وتبلیغات مغرزانه جلوگیری شود

14- پس از جنگ جهانی اول درباره آزادی بین المللی مطبوعات چند فدراسیون تشکیل شد هدف آنها چه بود ؟ 1- فدراسیون بین المللی روزنامه نگاری در سال1927 در پاریس 2- فدراسیون مدیران روزنامه ها 1927در لاهه 3- فدراسیون بین المللی مطبوعات دوره ای درسال 1928 در پاریس  هدف آن=1- تاسیس دادگاه شرافت روزنامه نگاری درسال 1930 2- تصویب عهدنامه تصیح اخبار نادرست درسال1937  - 3- تبین قراردادجمعی کارباقید وجدان 4- برخورداری ازکارت حرفه ای

15- نخسین کنفرانس بین المللی ارتباطی درچه سالی توسط چه کسی برگزار شد ؟ درسال 1865 بنابه درخواست ناپلون سوم امپراطوری فرانسه وباشرکت نمایندگان 20 کشور درپاریس تشکیل شد واولین قرارداد بین المللی ارتباطی به نام اتحادیه بین المللی تلگراف به امضاء رسید ودرهمان سال آئین نامه تلگراف تصویب گردید

16-         احداف اتحادیه بین المللی ارتباط دور چه بود وتوسط چه کسی اختراع شد ؟ 1- توسعه همکاری بین المللی برای استفاده صحیح  وموثر از ارتباطات راه دور 2- تکمیل وتوسعه وسائل فنی ارتباطی برای استفاده عموم 3- تعین امواج کوتاه ومشخص کردن طول موج مورد استفاده درهر کشور جهت عدم تداخل درامواج رادیویی دیگر کشورها وهماهنگی این فعالیت در سال1844 توسط سامئل مورس اختراع شد .

17- ارتباطات سیاسی راتعریف ومجری اصلی آن را نام ببرید ؟ ارتباطات سیاسی وانتقال اطلاعات سیاسی از یک بخش نظام سیاسی به دیگر بخشها وهمچنین بین نظام سیاسی ونظام اجتماعی است با این تعریف ارتباطات سیاسی برای رفتار اجتماعی وسیاسی حیاتی محسوب می شود تا آنجا که بدون ارتباطات نه سیاست ونه جامعه نمی تواند رشد یابد مجری آن 1- رسانه های جمعی 2- گروه های فشار واحزاب سیاسی 3- تماسهای بین افراد

18- انواع مدلهای ارتباطی در ارتباطات سیاسی را نام وعنصر واسطه را شرح دهید ؟ 1- مدل ارسطو که شامل پیام دهنده پیام پیام گیرنده است 2- مدل لاسول 3- مدل پیرشفه  که عنصر واسطه دارای اهمیت است منظور از عنصرواسطه رسانه ارتباطگران وخبرنگاران هستند که به سه دسته 1- عنصرواسطه مردمی 2- عنصر واسطه دولتی 3- عنصرواسطه مستقل

19- نظریه تزریقی (گلوله جادوئی )ونقد نظریه تزریقی را بیان کنیداساس این نظریه بر قدرت نامحدود پیام استوار است  برا این عقیده است که اگر پیام خوب وقوی ارائه شودبیشترین تاثیر را بر مخاطب دارد در این نظریه مخاطب بسیار منفعل در نظر گرفته می شود.به  ارتباط میان فردی توجه نمی شود وهدف ایجاد نظم وپیوستگی اجتماعی در کوتاه ترین مدت است در این راستا به عواملی چون تحریک احساسات وعواطف متوسل میشود.نقد نظریه 1- ارتباطات میان فدی را نادیه می گیرد2- تاثیر پیامهای ارتباطی ناپایداروگذرا است 3- به تکرار پیام تاکید کرده است 4- این نظریه شاید تنها در جوامعی که کسرت وسایل ارتباطی وجود ندارد موفق باشد.

20- نظریه استحکام یا تاثیر محدود ونقد نظریه استحکام را شرح دهید؟این نظریه بوسیله لازارسیفلد وبرسلون در اواخر دهه 1940 مطرح شد طب قاین نظریه پیامهای ارتباطی قادر نیستند تغییرات بنیادی در عقایدورفتار افراد به وجود آورند. ولی می توانند بصورت محدود به انها استحکام بخشند. نقد نظریه : نقش رهبران افکاررا بسیار افراطی بررسی می کند نقش رسانه هارا فقط به تحکیم نظریات عقاید ونگرش موجود محدود می کند. نقش انها را در تغییر نگرش نادیده می گیرد.

21- نظریه استفاده ورضایت مندی یا نیاز جویی ونقد نظریه آن ؟ این نظریه می گوید مخاطب بر اساس نیاز خود به محتوای رسانه شکل می دهد در این نظریه مخاطب آغازگر ارتباط است مخاطب فعال است وبرای تامین نیاز خود آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب می کند نقد = تاثیر رسانه ها را در ایجاد وتامین نیاز نادیده می گیرد 2- عنصر فرستنده را از فرایند ارتباط کنار می گذارد وبصورت افراطی به مخاطب توجه می کند

22- نظریه برجسته سازی ونقد آن را شرح دهید ؟ این نظریه می گوید رسانه ها درانتقال پیام نوعی الویت یا برجسته سازی بوجود می آورند رسانه ها اگر چه شاید نمی توانند تائین کنند که مخاطب چگونه فکر می کند اما می تواند مشخص کند که به چه فکر می کند نقد = 1- باید توجه داشت در تایین الویت ها زمینه ها وساختارهای اجتماعی نیز تاثیر گذار هستند 2- دربسیاری موارد توجه تفاوت به اینکه چگونه فکر کنیم و اینکه به چه فکر کنیم مشکل ونا ممکن است

23-         نظریه شکاف آگاهی را شرح دهید ؟ به همراه افزایش انتشار اطلاعات توسط رسانه های جمعی بخشهایی از جمعیت که پایگاه اجتماعی اقتصادی بالاتری دارند بیشتروسریعتراز بخشهایی که پایگاه پائین دارند اطلاعات را کسب می کنندودر نتیجه شکاف اگاهی میان این دوبخش به جای کاهش افزایش می یابد.

24-         نظریه وابستگی ونقد نظریه وابستگی را شرح دهید؟ تعریفی که این نظریه از مخاطب ارائه می کندمجددا اورا منفعل فرض می کندچون معتقد است به یک رابطه سه گانه بین رسانه جامعه ومخاطب است این رابطه سه گانه تحرک وپویایی مخاطب را درمقابل رسانه از او می گیرد چون مخاطب به رسانه ها وابسته می شود.نقد نظریه : نادیده گرفتن ویژگیهای  فردی وارتباطات میان فردی

25- کارکردهای سیاسی وسایل ارتباط جمعی را نام ویکی را شرح دهید؟ 1- کسب اطلاعات سیاسی ک یعنی مردم اطلاعات سیاسی مورد نظررا از رسانه ها در یافت می کنند.2- کمک به جامعه پذیری سیاسی 3- یکدست یا هماهنگ کردا افکار عمومی

26- ویژگیهای تبلیغ موفق را نام برده یکی را توضیح دهید؟ 1- نیازشناسی ونیار سنجی 2- روشنگری نسبت به آینده 3- ارزش ها .ارزشهای تبلیغ باید متناسب با ارمانهای مخاطب باشد4- مرغوبیت ومطلوبیت بودن 5- رقابت  وبرتری

27- ضد اطلاعات یا ضد تبلیغ چیست ؟ به دوصورت مستقیم وغیرمستقیم انجام می شود از روش مستقیم وقتی استفاده می شود که با پنج مستند وقوی داشته باشند در ضد اطلاعات غیر مستقیم وقتی مدارک قوی برای رفع اتهام در دست نباشنداز روش غیر مستقیم استفاده می کنیم .در این روش با پاسخهای تدریجی ،ابتکاری وابداعی قضیه را دنبال نموده واذهان عمومی را به تدریج روشن می سازند.

28- ویژگیهای منبع پیام به چند صورت است یکی را شرح دهید؟ به سه صورت1- اعتبار2- جذابیت 3- قدرت . جذابیت منبع پیام : از دوویژگی همانندی وآشنایی نائی می شود منبع پیام باید مخاطب خودرا همانندی داشته باشدتا جذابیت اوافزایش یاید.

29-         شایعه چیست وانواع انرا نام ببرید؟ ابهام *اهمیت = میزان موفقیت وضریب نفوذ شایعه .انواع شایعه ----- 1- شایعات آتشین 2- تبلیغات خزنده 3- شایعات دلفینی

30- احزاب را تعریف کنید؟ گردهمایی گروهی از مردم که دارای عقاید مشترک وتشکیلات منظم هستندوبا پشتیبانی مردم برای بدست آوردن قدرت سیاسی از راههای قانونی مبارزه می کنند.گفته می شود که ستون فقرات دموکراسی هستند.

 


مشخصات

  • منبع: http://k7654321a.blogfa.com/post/1
  • کلمات کلیدی: نظریه ,المللی ,الملل ,سیاسی ,رسانه ,ارتباط ,ارتباطات سیاسی ,ونقد نظریه ,ارتباط جمعی ,اطلاعات سیاسی ,افکار عمومی ,افکار عمومی وتوجیح ,اقناء افکا
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها